Recent Posts

Posted in پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد ورودی، چهره، حیاط،

هنگام روبه رو شدن با این فضا ایجاد می کند. مسیر طی شده، فضای خطی و عبوریمیباشد، در حالیکه این سطح ایجاد احساس سکون و ساکت می نماید. وسعت این فضای باز، شکل یافتنآن توسط کف سازی، و تفاوت... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد فرهنگ ایرانی، باغ ایرانی، اجتماعی و فرهنگی

طرحهای معماری و هنری معاصر نقش بسزاییدر تقویت ارتباط مخاطبان و افزایش حستعلق دارد. ترکیب باغ و معماری از گذشته دور در فرهنگ ایران ودر جهت تعریف حسمکان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد باغ ایرانی، طبیعت گرایی، سلسله مراتب

دقیق و عمیق نیاز دارد.در باغ ایرانی این اصل را می توان در دیواره های حاشیه باغ، دیواره های صفحه بندی حاصل از زمینهایشیب دار و حتی در کفسازی ها مشاهده می شود.هـ) استقلال و تشخیص فضاها... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد عوامل اجتماعی، ناخودآگاه، نقش ارتباطی

اهمیت حس مکان در ارتقای کیفیت فضای معماریحس تعلق یکی از علائم و عوامل مهم در ارزیابی ارتباط انسان- محیط و ایجاد محیط های انسانی با کیفیتمی باشد. این سطح از معنای محیطی بیانگر نوعی... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد اجتماعی و فرهنگی، کیفیت محیط، جوامع انسانی

و خلاقیت هنرمند از یک سو به تاریخ و فرهنگ طراحی در یک جامعه و از سوی دیگر بهتوانایی های فردی و ابداع مشخص هنرمند بستگی دارد. این عامل به نحوی به آگاهیهای هنری و غنایفرهنگ طراحی و... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد زیبایی شناختی، فرهنگ و تمدن، فرهنگ ایرانی

عرف میشمارد مظهرفرهنگ آن جامعه است. در حقیقت یکی از راههای بررسی فرهنگ نظر کردن به عامترین انتخابهای جامعهاست. روایی انتخابهاست که در هر فرهنگ اماکن و بناها را از اماکن و بناهای... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد جامعه شناسی، روابط اجتماعی، زبان فارسی

ن امر را ضروری می سازد تا بیش از پیش ازپرداختن به جایگاه آن در مطالعات معماری و بررسی ابعاد و تعاریف آن بپردازیم (مظفر و همکاران، 391 1).8 شکل 2-2: فرهنگ در یک نگاهفرهنگ را ادوارد تایلور1 (832... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد باغ ایرانی، حوزه آموزش، عوامل فرهنگی

أدانشگاه آزاد اسلامح فهرست مطالبعنوان صفحهفصلاول:کلیاتتحقیق 1- 1- ضرورت طرح —————————————————— 2 1-2- بیان... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درباره ورودی، اندازه‌گیری، Matlab

این دستگاه اختلاف بین دو طرف غشاء الکترود نیترات در مقایسه با اختلاف پتانسیل یک الکترود مرجع اندازه‌گیری شده است. در حقیقت دستگاه فعالیت یون نیترات را اندازه‌گیری کرده است. این... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درباره استان اصفهان، استان کرمان، استان فارس

برآورد شده است. مرتفع ترین نقطه آبگیر زاینده رود در کوه کرپوش به ارتفاع 4300 متر و پایین ترین نقطه آن باتلاق گاوخونی است که 1450 مترازسطح عمومی دریاها ارتفاع دارد. جهت آن تقریباًًً غربی-... متن کامل

ادامه..