Posted in No category

منابع و ماخذ پایان نامه ، ناحیه۰/۴-۲۵/۰، درجـــه،

افزایش غلظت می باشد . بنابراین ، اندازه گیری سیگنال های جذبی در طول موج ماکزیمم کمپلکس ، یک معیار مناسب برای رسم منحنی کالیبراسیون در نظر گرفته شد و داده های لازم مطابق با آن بدست آمد.... متن کامل

ادامه..
Posted in No category

منابع و ماخذ پایان نامه غلظتهای، بدستآمده، (۴-۷)،

کالیبراسیون بررسی های انجام شده نشان داد که افزایش غلظت سرب و جیوه در محلول سبب افزایش تشکیل کمپلکس در سطح حسگر میشود و در نتیجه باعث افزایش سیگنال می گردد. شکل (۴-۷) و (۴-۸) میزان... متن کامل

ادامه..
Posted in No category

منابع و ماخذ پایان نامه شکل۴-۵-، شکل۴-۶-، آنالیت،، سیگنالهای

محلول آنالیت، سیگنالهای بدست آمده افزایش می یابند و بعد پاسخ بدست آمده تقریبا ثابت می شود. لذا در کلیه اندازه گیری های بعدی زمان پاسخ حسگر، ۲۰ ثانیه برای سرب و جیوه در نظر گرفته... متن کامل

ادامه..
Posted in No category

منابع و ماخذ پایان نامه (۴-۵)، و(۴-۶)، بهینه،، ۷۰-۵

تعیین زمان پاسخ مناسب، حسگرهای ساخته شده در شرایط بهینه، در زمانهای ۷۰-۵ ثانیه در تماس با فلز مربوطه قرار داده شدند و در نهایت سیگنال مربوط به هر کدام ثبت شد که نتایج حاصل از این... متن کامل

ادامه..
Posted in No category

منابع و ماخذ پایان نامه بهینه سازی

میدهد. شکل ۴-۳- اثر pH در اندازه گیری سرب شکل ۴-۴- اثر pH در اندازه گیری جیوه ۴-۱-۴- زمان پاسخ حسگر مفهوم زمان پاسخ دراینجا همان زمان لازم برای تولید قویترین سیگنال مربوط به کمپلکس فلز... متن کامل

ادامه..
Posted in No category

منابع و ماخذ پایان نامه دهند۱=pH، گرفت،، (۴-۳)، (۴-۴)

pH انتخاب گردید. انتخاب pH با استفاده از حسگر ساخته شده در شرایط بهینه بدست آمده قبلی صورت گرفت، که نتایج حاصل از این بررسی در شکل (۴-۳) و (۴-۴) برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه نشان... متن کامل

ادامه..
Posted in No category

منبع تحقیق با موضوع ، scores.، We، don’t

table shows a difference between the mean scores. We don’t know e ... متن کامل

ادامه..
Posted in No category

منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۱۲، گیری،pH، تثبیت۲۰،

تثبیت۲۰ دقیقه به عنوان زمان تثبیت بهینه برای حسگری سرب و جیوه استفاده شد. شکل ۴-۲- اثر زمان تثبیت واکنشگر بر پاسخ حسگر ۴-۱-۳- اثر pH در اندازهگیری همزمان سرب و جیوه به منظور بررسی اثر... متن کامل

ادامه..
Posted in No category

منبع تحقیق با موضوع Std.، the، and، SFG

The t-test is used to verify this hypothesis. In the following table, the mean scores of different groups are presented. Table (4.14) Group Statistics group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Rhetoric and SFG ESP... متن کامل

ادامه..
Posted in No category

منابع و ماخذ پایان نامه گرفتند،، میدهند،، بنابراین،، مییابد.

گرفتند، پس از گذشت زمان مذکور، غشاها با آب دوبار تقطیر کاملا شسته شدند و پس از خشک شدن ، جذب آنها در طول موج ۵۸۰ نانومتر ثبت شد. نتایج بدست آمده در شکل (۴-۲) ارائه شده است. همانطور که... متن کامل

ادامه..