Posted in پایان نامه های روانشناسی

منابع مقاله درمورد رفتارهای شهروندی

ر استفاده شد. پرسشنامه‌های مورد استفاده همراه با شواهد روایی و پایایی آن‌ها ارائه شده است. 3-5-1 پرسشنامه رفتارهای ضدتولیداین پرسشنامه بوسیله فاکس اسپکتور (2002)، طراحی و تدوین شده است... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی

مدرسه، مسئولیتپذیری جمعی و خوشبینی و تأثیر آن روی عملکرد تحصیلی» دریافت که ساختار مدرسه و مسئولیتپذیری جمعی هر کدام از طریق خوشبینی تأثیر غیرمستقیم روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه های روانشناسی

منابع مقاله درمورد رفتارهای شهروندی

ضدتولید0.29- می‌باشد. دلال همچنین طی 22 مورد مطالعه از نوع همبستگی بر روی 5582 آزمودنی رابطه ارتباطات سازمانی با رفتار شهروند سازمانی را 0.22 و رابطه ارتباطات سازمانی با رفتارهای ضدتولید... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی

اخلاقی و رهبر تیمی در مدیران آموزشی و غیرآموزشی از دیدگاه اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛1387-1378» را مورد بررسی قرار دادند.یافتههای این پژوهش نشان داد بین مولفه های هوش... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه های روانشناسی

منابع مقاله درمورد رفتار شهروندی

تقسیم اطلاعات و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را افزایش می‌دهد (پودساکف و همکاران 2000).همچنین ممکن است بر انتظارات اعضای واحد از کمک کردن (اسپایلرمن ،1971) و هنجارهای همکاری (شاو ،1981)،... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی

مسئولیت اجتماعی آنها، همدلی و هوش عاطفی است. در یک نگاه کلی به مسئولیتپذیری اجتماعی، میتوان گفت که: “مسئولیتپذیری اجتماعی دو معنا دارد؛ حصول اطمینان از رفاه دیگران در زندگی... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه های روانشناسی

منابع مقاله درمورد رفتار شهروندی سازمانی

سازمانیمحققان علمی معتقد بودند که رضایت شغلی بر اثربخشی شغلی تأثیر می‌گذارد و درحالی‌که یافته‌های تجربی شواهد کمتری را در تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد شغلی یافته بودند. هم‌زمان با... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع واقعیت درمانی

سبحانی نژاد و فردانش (1379) با تأکید بر نقش و رسالت نهادهای آموزشی در زمینه مسئولیتپذیر کردن یادگیرندگان، این مسئولیتها را شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مدنی و زیست... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی

همکاران، 1992).از نظر جامعه شناسی، تعلق، عضویت در گروهاست. این تعریف بر ابعاد رفتاری مفهوم حس تعلق، از قبیل مشارکت و درگیری فرد در گروه دلالت دارد. این ارجاعات رفتاری نیز نشانه های... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درباره تحلیل واریانس

ست.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  منبع: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 63، شماره2، صفحات 89 تا 98، (1384) نبود... متن کامل

ادامه..