منبع پایان نامه درباره TiOH+، واکنشها، ۴-۲، تیتانیا

واکنش های زیر پروتونه یا دیپروتونه می شود:

TiOH+ H^+?TiOH_2^+ ) 4-1 (
TiOH+ ?OH?^-?TiO^-+H_2 O ) 4-2 (
بنابراین واکنشها سطح تیتانیا در محیطهای اسیدی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه متغیره،، جدانمودن، قادربه، راداشته

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید