منبع پایان نامه درباره مییابد، (۴-۱۰)، ،

بهینه در نور فرابنفش

در این قسمت نیز همان گونه که از نمودار استنباط میشود با افزایش زمان میزان جداسازی بیشتر میشود. در ۱۰۰ دقیقه اول بیشترین جداسازی دیده می شود و با گذشت زمان میزان جداسازی افزایش مییابد اما شیب نمودار در حال کاسته شدن است. آنچه از مقایسه شکلهای (۴-۸) و (۴-۱۰) بر میآید این است که جداسازی در نور فرابنفش نسبت به

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردبهبود عملکرد، مصرف مواد

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید