منبع پایان نامه درباره فنول، تکرارشد.، سپری، میرفت.

مورد تکرارشد. در همهی این زمانهای با سپری شدن زمان بیشتر، میزان جداسازی فنول از محلول آن رو به فزونی میرفت. اما نکته مهم در این است که بیشترین شیب نمودار در همان ۱۰۰ دقیقه اول است که علت نیز با توجه به غلظت فنول موجود در محلول و نیز میزان الکترون و حفره تولیدی از کاتالیست و رادیکال های هیدروکسیل قابل توجیه است. با ادامه کار و با

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید