منبع پایان نامه درباره ترازی۶۸، ظرفیت۶۹، هدایت۷۰، ۲۵۴

نور مرئی بیشتر بوده و این را میتوان به میزان انرژی بیشتر در حالت استفاده از نور فرابنفش در مقایسه با نور مرئی دانست. و همانگونه که میدانیم این مقدار انرژی باید مساوی یا بیشتر از فاصله میان ترازی۶۸ بین تراز ظرفیت۶۹ و تراز هدایت۷۰ باشد. استفاده از نور فرابنفش با طول موج ۲۵۴ نانومتر میتواند انرژی بیشتری را تأمین کند. استفاده از

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع Std.، the، table، a

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید