منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

کاهش غلظت محلول اولیه فنول میزان جداسازی کم شده اما به طور کامل متوقف نمیشود. قابل توجه است که در زمان های بالاتر از ۵۰۰ دقیقه به علت صرف بیش از حد انرژی ادامه کار توصیه نمیشود زیرا ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست]۱۵[.

شکل۴- ۷- بهینه سازی زمان در نور مرئی

۴-۱-۳-۴-۲- زمان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، عدالت سازمانی، نوع دوستی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید