منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

اشعه را به سطح کاتالیست دچار مشکل نمیکنند.

شکل۴- ۴- pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش

۴-۱-۳-۲- بهینه سازی pHبرای کاتالیست بهینه در نور مرئی

به دلایل گفته شده در بخش ۴-۱-۳-۱ در این بخش نیز بهترین جداسازی درpH 5، اتفاق می افتد اما نکته حائز اهمیت در میزان جداسازی در نور مرئی نسبت نور فرابنفش است که به علت کمتر بودن

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید