منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

می شود]۶[. ثانیاً در اثر واکنش بین یونهای هیدروکسید و حفره های مثبت رادیکالهای هیدروکسیل شکل میگیرد. حفرههای مثبت عمدتاً در شرایط با pHکم عامل اصلی اکسیداسیون می باشند این در حالی است که رادیکالهای هیدروکسیل در محیطهای بازی و خنثی غالب هستند. گرچه نیروی دافعه میان یونهای هیدرکسیل و بارهای سطحی منفی کاتالیست در شرایط بازی زیاد

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی - رفتاری، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی، درمان دارویی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید