منبع تحقیق با موضوع of، old,، diagram، years.

۲۴ years old, age 48.4 percent are between 25 to 29 years old, between 30 to 34 years of age are 17.9 , 7.4 percent between 35 to 39, 3.2% between 40 to 44 years and 5.3 percent were older than 45 years. The diagram below shows the distribution.
Graph (4.3) distribution of respondents by age.

۴.۵.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعاعتماد سازمانی، رفتار شهروندی، عدالت سازمانی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید