منبع تحقیق با موضوع Frequency، frequency، Valid، Relative

(۴.۶) Frequency distribution of respondents by age
Cumulative frequency percent
Valid frequency percent
Relative Frequency percent
Absolute Frequency

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، عدالت سازمانی، سازمانهای دولتی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید