منبع تحقیق با موضوع Frequency، frequency، Valid، Relative

(۴.۶) Frequency distribution of respondents by age
Cumulative frequency percent
Valid frequency percent
Relative Frequency percent
Absolute Frequency

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه [۷۲].، فولادگر۱۰۰، تالیم، (Br-PADAP)بر

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید