منبع تحقیق با موضوع Frequency، ۳.۲، frequency، Cumulative

Table (4.7) Variable Frequency distribution of respondents in terms Rhetoric and Systemic Functional Grammar usage
Cumulative frequency percent
Valid frequency percent
Relative Frequency percent
Absolute Frequency percent

۳.۲
۳.۲
۳.۲
۳
Too

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، ارباب رجوع، وجود رابطه

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید