منبع تحقیق با موضوع Equality، of، Levene’s، Variances

difference is meaningful or not. Therefore, independent samples test was run again for this purpose.

Table (4.13) Independent Samples Test

Levene’s Test for Equality of Variances
t-test for Equality of Means

F
Sig.
t
df
Sig. (2-tailed)
Mean

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد PPy، درکامپوزیت، میباشد]۳۵و۳۶و۳۷[.، دهندهی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید