منبع تحقیق با موضوع Difference، of، the، t

(۲-tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
۹۵% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
SFG
Equal variances assumed
.۳۵۰
.۵۵۵
-.۸۲۷
۹۳
.۴۱۰
-۲.۰۹۶۴۹
۲.۵۳۵۷۵
-۷.۱۳۲۰۰
۲.۹۳۹۰۱

Based on the calculated value of t which is (- . 827) and a significance level greater than

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلتوئید، ساجیتال، فرونتال،، نمودار۴-۹-

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید