منبع تحقیق با موضوع Difference، of، the، calculated

Difference
Std. Error Difference
۹۵% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
Rhetoric
SFG
Equal variances assumed
۱.۱۸۸
.۲۷۸
-۴.۶۱۴
۹۳
.۰۰۰
-۱۴.۶۴۱۰۹
۳.۱۷۲۸۶
-۲۰.۹۴۱۷۶
-۸.۳۴۰۴۲

Based on the calculated value of t which is (-4.614) and a significance level

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره الکتریک، ]۱۲، ، .[

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید