منابع پایان نامه درمورد ، sim(‘anodepressure15’)، ip(2,i)==1، sim(‘anodepressure1’)

sim(‘anodepressure3’)
elseif ip(2,i)==2.5
sim(‘anodepressure25’)
elseif ip(2,i)==2
sim(‘anodepressure2’)
elseif ip(2,i)==1.5
sim(‘anodepressure15’)
elseif ip(2,i)==1
sim(‘anodepressure1’)
elseif ip(2,i)==0.5

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ۱۰۰.۰، ۱۸.۹، ۴.۲، and

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید