منابع پایان نامه ارشد درمورد آموزش و پرورش، دانشگاه تهران، Agriculture

دانلود پایان نامه

یک نسبت به دیگر گروهها افزایش نشان داد.
نتایج توماس و همکاران (2007) نشان داد که استفاده از سطوح 5/0 و 1 درصد چای سبز در جیره جوجههای گوشتی در سنین 1 تا 21 روزگی اثری روی وزن نسبی ارگانهای گوارشی و دستگاه رودهای نداشت، اما طول روده در پرندگان تغذیه شده با سطح 5/0 درصد چای سبز بطور معنی داری کاهش نشان داد.
افزایش در طول روده کوچک میتواند نشان دهنده کاهش در دسترسی مواد مغذی باشد و در این صورت سطح بزرگتری در مسیر معده-رودهای برای جذب مواد مغذی احتیاج میباشد. همچنین کاهش در طول روده میتواند به سبب افزایش در فراهمی مواد مغذی و یا کاهش اثرات مضر باکتریها باشد. احتمال دارد کاهش طول نسبی در گروه آزمایشی آنتیبیوتیک به دلیل اثرات ضد میکروبی و کاهش فعالیت میکروارگانیسمها باشد. در مقایسهای که بین جوجههای گوشتی عاری از میکروب (Germ-free) و جوجههای معمولی صورت گرفت مشخص شد که میکروفلور روده نه تنها باعث افزایش توده روده میگردند، بلکه در حضور میکروبهای روده سرعت جایگزینی سلولهای بافت روده تا 40 درصد افزایش مییابد (ویسک، 1978). این نتایج با نتایج حاصل از آزمایشات فرانتی و همکاران (1972) و میلز و همکاران (2006) که نشان دادند استفاده از آنتی بیوتیکهای محرک رشد سبب کاهش طول دستگاه گوارش جوجههای گوشتی میشود مطابقت دارد. در آزمایش، پوستما و همکاران (1999) مشخص گردید که استفاده جیره ای آنتی بیوتیک محرک رشد سبب کاهش وزن و طول روده در طیور می شود.
در آزمایش پدرسو و همکاران (2003) باسیلوس سابتلیس سبب افزایش وزن روده کوچک شد. تعداد زیادی از محققین گزارش نمودند که بین طول روده و عملکرد پرنده رابطه مستقیمی وجود دارد به طوری که روده بزرگتر منجر به افزایش وزن زنده بدن میگردد (پارکر، 1974؛ ساندرس، 1999؛ گلدین، 1998؛ فولر، 1989). یوسریزال و همکاران (2003) نشان دادند که تغذیه الیگوفروکتوز طول روده جوجههای گوشتی (مخصوصاً مادهها) را افزایش میدهد. این محققین همبستگی بین طول روده و وزن بدن را برای جوجههای نر و ماده به ترتیب 68/0 و 74/0 گزارش نمودند.
جدول4-15- مقایسه میانگین وزن و طول قسمتهای مختلف روده باریک جوجههای گوشتی در سن 21 روزگی
وزن نسبی روده (درصد)
طول نسبی روده (سانتیمتر)
گروه های آزمایشی
دوازدهه
ایلئوم فوقانی
ایلئوم تحتانی
کل
دوازدهه
ایلئوم فوقانی
ایلئوم تحتانی
کل
شاهد
1/36
2/29a
1/63
5/30a
3/55
7/98
6/98bc
18/53
آنتی بیوتیک
1/13
1/78b
1/21
4/12b
3/061
7/44
6/70c
17/20
پروبیوتیک
1/16
2/28a
1/42
4/87ab
3/34
8/33
8/36ab
20/04
پری بیوتیک
1/17
2/07ab
1/43
4/69ab
3/50
8/59
9/07a
21/17
چای کامبوچا
1/27
2/45a
1/58
5/31a
3/37
8/39
7/67abc
19/44
چای سبز
1/26
2/22a
1/64
5/14a
3/37
7/86
7/69abc
18/94
SEM
0/03
0/06
0/04
0/11
0/08
0/18
0/23
0/45
معنی داری
ns
?
ns
?
ns
ns
?
ns
ns اختلاف معنی دار نیست.
? اختلاف در سطح 5 درصد معنی دار است (p0/05).
در هر ستون حروف نامتشابه وجود تفاوت معنی دار میان میانگینها را نشان میدهد.
جدول4-16- مقایسه میانگین وزن و طول قسمتهای مختلف روده باریک جوجههای گوشتی در سن 42 روزگی
وزن نسبی روده (درصد)
طول نسبی روده (سانتیمتر)
گروههای آزمایشی
دوازدهه
ایلئوم فوقانی
ایلئوم تحتانی
کل
دوازدهه
ایلئوم فوقانی
ایلئوم تحتانی
کل
شاهد
0/72
1/44
1/04
3/21
1/28
2/87
3/37
6/53
آنتی بیوتیک
0/63
1/18
1/00
2/82
1/12
2/60
2/83
6/56
پروبیوتیک
0/75
1/50
1/06
3/13
1/25
3/03
2/78
7/07
پری بیوتیک
0/65
1/32
1/00
2/98
1/20
2/84
2/77
6/82
چای کامبوچا
0/60
1/31
1/02
2/94
1/20
2/83
2/80
6/85
چای سبز
0/69
1/48
1/26
3/45
1/28
2/94
2/62
6/85
SEM
0/02
0/04
0/03
0/07
0/02
0/05
0/05
0/09
معنی داری
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns اختلاف معنی دار نیست.
4-11- نتیجه گیری
* افزودنیهای مورد استفاده، توانست در مقایسه با گروه شاهد اثر مثبتی بر عملکرد جوجههای گوشتی بگذارد، هر چند چای سبز تأثیری بر عملکرد جوجه ها نشان نداد.
* با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، افزودن چای سبز میتواند بطور معنی داری سطح کلسترول و تری گلیسرید پلاسما جوجههای گوشتی را کاهش دهد.
* اضافه نمودن آنتی بیوتیک بطور معنی داری قابلیت هضم پروتئین را بهبود بخشید.
* با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، مکمل پری بیوتیک میتواند ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت دوازدهه را تحت تأثیر قرار دهد.
* مکمل نمودن جیره با آنتی بیوتیک در این آزمایش اثر منفی معنی داری روی وزن نسبی ایلئوم فوقانی و کل روده گذاشت.
* افزودن چای سبز به جیره جوجه های گوشتی در این آزمایش به طور معنی داری وزن پانکراس را افزایش داد.
4-12- پیشنهادات
* پیشنهاد میشود در مطالعات آتی از اثرات ترکیبی پروبیوتیک و آنتی بیوتیک، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک و پروبیوتیک و پری بیوتیک استفاده شود.
* با توجه به اثر مثبت سطح 20 درصد چای کامبوچا بر عملکرد در این آزمایش، پیشنهاد سطوح بالاتر این چای مورد مطالعه قرار گیرد.
* میتوان در تهیه چای کامبوچا به جای استفاده از چای سبز از گیاهان دارویی دیگر بهره گرفت.
* پیشنهاد میشود از عصاره ترکیبات موجود در چای سبز به جای استفاده مستقیم از خود گیاه استفاده گردد.
* پشنهاد میشود اثر استفاده از سطوح مختلف چای کامبوچا در آب نیز مورد بررسی قرار داده شود.
فصل 5
منابع
منابعReferences
افشار مازندران، ن.، ا. (1380). پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در تغذیه دام و طیور.(تألیف روی فولر). چاپ اول، انتشارات نور بخش. تهران.
پناهی دهقان، م.، رسول نژاد فریدونی، س.، زنده روح کرمانی، ر.، مدیر صانعی، م.، معافی محمود آبادی، م.، میرسلیمی، س. م. و نیک نفس، ف. (1374). فیزیولوژی پرندگان. انتشارات واحد آموزش و پرورش معاونت اقتصادی کوثر. تهران. چاپ اول.
تاج بخش،ح. (1383 ). باکتری شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران.
دخیلی و همکاران(1385 ). اثرات ضد میکروبی اسانس چهار گیاه دارویی بر سالمونلاتیفی موریوم و مقایسه آنها با آنتی بیوتیک های رایج در دامپزشکی. فصلنامه گیاهان دارویی، سال پنجم، شماره بیستم، صفحه21.
صفری پرور، م.ر.، کفیل زاده، ف. و کامیاب، ع. (1380). مقایسه اثر تغذیه سطوح مختلف پروبیوتیک ایمونوباک و استرپتوبیفید فورت بر عملکرد جوجه های گوشتی. مجله ‌پژوهش کشاورزی، 3 (1)، ص. 9-1.
معافی، م و رضا یزدی، ک. (1378). دوره آموزشی تغذیه طیور. سخنرانی پروفسور دنزیل موریس. چاپ اول. واحد آموزش وپزوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر.
موژنی، ل. (1382 ). کاربرد آنتی بیوتیک ها در پرورش طیور، ترجمه دکتر اسماعیل ذوقی. انتشارات نشر قله.
یوسفی، ر، م.، حبیبی رضائی، و ع. موسوی موحدی، (1378). بیوشیمی کامبوجا. انتشارات امیر کبیر.
Aarestrup, F.M. (2003). Effects of termination of AGP use on antimicrobial resistance in food animals. Pages 6-11 in Working papers for the WHO international review panels evaluation. DocumentWHO/CDS/CPE/ZFK/. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
Abdul Hai, M., Biswas, and Wakita, M. (2001). Effect of dietary japenes green tea powder supplementation on feed utilization. J. Poult. Sci., 38: 50-57.
Abdulrahim, S. M., Haddadin, M.S.Y., Hashlamoun, E.A.R. and Robinson, R. K. (1996). The influence of Lactobacillus acidophilus and Bacitracin on layer performance of chickens and cholesterol content of plasma and egg yolk. Br. Poult. Sci. 37: 341-346.
Abe, I., Seki, T., Umehara, K., Miyase, T., Noguchi, H., Sakakibara, J., et al. (2000). Green tea polyphenols: novel and potent inhibitors of squalene epoxidase. Biochemical and Biophysical Research Communications., 268: 767-771.
ACVM Group, (2000). Review of animal health antibiotic products and their potential for contributing to the development of antibiotic resistant strains of human bacterial pathogens. Ministry of Agriculture and Forestry, New Zealand.
Ahmad, I. (2004). Effect of probiotic (Protexin) on the growth of broilers with special reference to the small intestinal crypt cells proliferation. M. Phil Thesis. Centre of Biotechnology, Univ. of Peshawar.
Ahmad, N., Feyes, D.K., Nieminen, A.L., Agarwal, R., Mukhtar, H., (1997). Green tea constituent epigallocatechin-3-gallate and induction of apoptosis and cell cycle arrest in human carcinoma cells. J. Natl. Cancer Inst. 89: 1881-1886.
Ahn, Y.T., Kim, G.B., Lim, K.S., Baek, Y.J. and Kim, H.U. (2003). Deconjugation of bile salts by Lactobacillus acidophilus isolates. Int. Dairy J. 13: 303-311.
Akalin, AS., Gonc, S. and Duzel, S. (1997). Influence of yogurt Lactobacillus acidophilus on serum cholesterol level in mice. J. Diry. Sci. 80: 2721-5.
Allen, C. M. (1998). Past research on kombucha tea. The kombucha FAQ part 6. Research and test results. Available from http://persweb .direct.ca/chaugen/ kombuchafaqpart06.html.
Alschuler, L. (1998). Grean Tea: Healing tonic. Am. J. Natur. Med., 5: 28-31.
Ammerman, E., Quarles, C. and Twining, Jr. (1989). Evaluation of fructooligosaccharides on performance and carcass yield of male broilers. Poult. Sci., 68 (Suppl.): 167.
Anderson, D.B., McCracken, V.J., Aminov, R.I., Simpson, J.M., Mackie, R.I., Verstegen, M.W.A. and Gaskins, H.R. (1999). Gut microbiology and growthpromoting antibiotics in swine. Pig News and Information. 20: 115-122.
Anonymous, (1997). CRINA HC fro poultry based jon essential oils, Akzo Nobel.
Anonymous. (1999). How do mannanoligosaccharides work? Feeding Times. (1): 7-9.
Armand, M., Pasquier, B., Andre, M., Borel, P., Senft, M., Peyrot, J., et al. (1999). Digestion and absorption of 2 fat emulsions with different droplet sizes in the human digestive tract. Am J Clin Nutr., 70: 1096-106.
Asai, T. (1968). Acetic Acid Bacteria: Classification and Biochemical Activities. Tokyo: University of Tokyo Press.
Awad, W. A., Bohm, J., Razzazi-Fazeli, E., Ghareeb, K. and Zentek, J. (2006). Effect of addition of a probiotic microorganism to broiler diets contaminated with deoxynivalenol on performance and histological alterations of intestinal villi of broiler chickens. Poult. Sci. 85: 974-979.
Ayabe, T., Satchell, D.P., Wilson, C.L., Parks, W.C., Selsted, M.E. and Ouelette, A.J. (2000). Secretion of microbicidal defensins by intestinal Paneth cells in response to bacteria. Nat. Immunol. 1: 113-118.
Bafundo, K. W., Cox, L. A. and Bywater, R. (2003). Review lends perspective to recen

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید