منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

زوایای صفر، ۳۰ و ۶۰ مشاهده نشد. شدت فعالیت عضله در صفحات حرکتی مختلف تنها در زاویه ۹۰ درجه معنا دار بود به طو

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد c=ceil((np-1)*rand(1));، b=ceil((np-1)*rand(1));، ، average

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید