منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

گیری
۵-۲-۱-فرضیه اول: فعالیت عضله فوقخاری در صفحه کتف بیشترین فعالیت را خواهد داشت و در صفحه فرونتال کمترین فعالیت را خواهد داشت.
در تحقیق حاضر، تحلیل عاملی، اثر عامل صفحه حرکتی (سه سطح) در مقدار RMS معنی دار بود و این نشان میدهد که شدت فعالیت عضله مورد مطالعه در صفحات حرکتی باهم متفاوت است. اختلاف معناداری در شدت فعالیت در

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره TiOH+، واکنشها، ۴-۲، تیتانیا

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید