منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

اسکپشن، تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله دلتوئید میانی معنی دار بود (Sig=0/00 و F=1/329)
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۹۵/۶۷±۱۵/۹) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۲۳/۵۰±۱۵/۹) است.

نمودار۴-۱۱- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن

در صفحه ساجیتال،

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید