منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

تحلیل عاملی اثر زاویه حرکتی (با چهار سطح) در مقدار RMS عضله دلتوئید میانی معنی دار بود (Sig=0/00 و F=3/547).
به طوری که بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۹۹/۶۷±۴/۷۹) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۲۳/۴۲±۷/۰۳) است.

نمودار۴-۱۰- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال

در صفحه

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ، واکنشگر، ونیل، کلراید

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید