منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه

بیشترین فعالیت را خواهد بود و در صفحه ساجیتال کمترین فعالیت را خواهد داشت
فرض ششم: فعالیت عضله دلتوئید میانی در وضعیت ۹۰ درجه آبداکشن در مقایسه با وضعیتهای صفر، ۳۰، ۶۰ درجه بیشترین مقدار راخواهد داشت.

تحلیل عاملی اثر RMS عضله (با هفت سطح) در صفحه فرونتال ۹۰ درجه معنی دار بود (Sig=0/02 وF=14/817)

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید