منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

بیشترین فعالیت را خواهد بود و در صفحه ساجیتال کمترین فعالیت را خواهد داشت
فرض ششم: فعالیت عضله دلتوئید میانی در وضعیت ۹۰ درجه آبداکشن در مقایسه با وضعیتهای صفر، ۳۰، ۶۰ درجه بیشترین مقدار راخواهد داشت.

تحلیل عاملی اثر RMS عضله (با هفت سطح) در صفحه فرونتال ۹۰ درجه معنی دار بود (Sig=0/02 وF=14/817)

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد c=ceil((np-1)*rand(1));، b=ceil((np-1)*rand(1));، ، average

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید