منابع و ماخذ پایان نامه nm?، غلظتی، ۵۶۵، ۴-۳-

دانلود پایان نامه

شکل ۴-۷- منحنی کالیبراسیون خطی فلز سرب max=573 nm?

شکل ۴-۸- منحنی کالیبراسیون خطی فلز جیوه max= 565 nm?

۴-۳- حد تشخیص روش
کمترین غلظت نمونه که توسط یک روش پیشنهادی قابل آشکار سازی است، حد تشخیص آن روش نامیده می شود. و به این صورت قابل تعریف است: غلظتی از نمونه

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مورفولوژی، ظرفیت جذب

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید