منابع و ماخذ پایان نامه ۸/۰%، [۶۹].، ۵-۱۰×۲/۱،، ۳/۱%،

-۱۰×۶/۱ مولار کبالت(II) است. حد تشخیص این حسگر ۷-۱۰×۵۶/۳ مولار وزمان پاسخ آن یک دقیـــقه بود. انحراف استاندارد نسبـــی حاصل برای هشت اندازهگیری تکــــراری برای سه غلظت ۵-۱۰×۲/۱، ۵-۱۰×۸/۴ و۴-۱۰×۴/۱ مولار به ترتیب۱/۲%، ۳/۱%، ۸/۰% میباشد [۶۹].
در سال ۲۰۰۶ انصافی و همکارش یک حسگر نوری شیمیایی بر پایه تثبیت

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید