منابع و ماخذ پایان نامه (۴-۵)، و(۴-۶)، بهینه،، ۷۰-۵

تعیین زمان پاسخ مناسب، حسگرهای ساخته شده در شرایط بهینه، در زمانهای ۷۰-۵ ثانیه در تماس با فلز مربوطه قرار داده شدند و در نهایت سیگنال مربوط به هر کدام ثبت شد که نتایج حاصل از این بررسی در شکل (۴-۵) و(۴-۶) برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه ، نشان داده شده است. همانطور که نتایج تجربی ذیل نشان می دهند با افزایش زمان تماس حسگر با

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع and، ESP، of، the

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید