منابع و ماخذ پایان نامه گردید،، ، ،

ساخت این مدل از آن برای تشخیص یک سری از محلول های دیگر استفاده شد که در این مطالعه ۱۰ محلول برای مرحله پیش گویی بررسی می شوند.
در جدول (۴-۲) مقادیر غلظت هایی که برای مرحله کالیبراسیون برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه طراحی گردید، نشان داده شده است. رنج تغییرات در این بیست و پنج مخلوط در محدوده خطی که در مرحله قبل بدست

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردکلسترول تام

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید