منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره

۴-۵-کالیبراسیون چند متغیره
روشهای کالیبراسیون چندمتغیره، روشهایی هستند که به جای یک متغیر) مثلاًطول موج ماکزیمم (از تعداد زیادی متغیر مثلاً کل طیف جذبی جهت کالیبره کردن سیستم استفاده می شود، اینکار مشابه انجام تعداد آزمایش ودرنتیجه میانگین گیری ازآنها می باشد که باعث افزایش دقت می شود بااستفاده ازاین روش ها می توان مدل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد of، ، %disp('fitnes، population');ip

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید