منابع و ماخذ پایان نامه پلیــــمری، پیروگالول، کووالانسی، واکنشگر

(II) است. حسگر ساخته شده با محلول پتاسیم یدید قابل برگشت است [۶۸].
در سال۲۰۰۵ انصافی۹۸ و همکارش برای اندازهگیری کبالت از یک اپتود بر پایه تثبیت کووالانسی واکنشگر پیروگالول قرمز (PGR) بر روی فیلم پلیــــمری استات سلولز، استفاده کردند. حسگر ساخته شده دارای دو ناحیــه خطی در محدوده ۴-۱۰×۵۲/۱- ۵-۱۰×۶۷/۱ و ۵-۱۰×۶۹/۱-۶

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه اوربیتالی، کند،، ،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید