منابع و ماخذ پایان نامه واکنشگر، هیپوکلریت، ۴-۱-۱-، ژلاتینی

موردنظر تغییر داده شد.
به منظور آماده سازی غشاهای حسگر ساخته شده، دو مرحله اصلی انجام شد، این مراحل عبارتند از:
الف) شستن و حذف لایه ژلاتینی از سطح فیلم با استفاده از هیپوکلریت سدیم
ب) انجام فرایند تثبیت با قرار دادن فیلم فعال شده در محلول واکنشگر

۴-۱-۱- بررسی اثر غلظت واکنشگر بر روی فرایند تثبیت
از آنجائیکه با افزایش

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ژلاتینی، هیپوکلریت، مییابد،، واکنشگر

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید