منابع و ماخذ پایان نامه می‌رود.، اسپکتروفتومتری، گونه‌ها،

یا کامل طیف گونه‌های موجود است که در آنالیز اغلب گونه‌ها فراوان است.

۳-۱-۱- اسپکتروفتومتری
اسپکتروفتومتری UV- Visibleبه طور وسیعی برای شناسایی و اندازه‌گیری تعداد زیادی از گونه های آلی و معدنی به کار می‌رود. این روش هم برای تجزیه کمی و هم برای تجزیه کیفی به کار می‌رود. اما در حال حاضر بیشتر برای تجزیه کمی به کار

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه فلوکا۱۰۳، مرک۱۰۲، ، سلولز،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید