منابع و ماخذ پایان نامه موج۵۸۰، شدند،، شکل(۴-۱)، ،۰۰۶/۰،۰۰۷۵/۰و۰۱/۰

دانلود پایان نامه

های مذکور ، هرکـدام جداگانه در محلول های ۰۰۳/۰ ،۰۰۴۵/۰ ،۰۰۶/۰،۰۰۷۵/۰و۰۱/۰ مولار از واکنشگربه مدت ۱۰ دقیقه قرار گرفتند ، پس از گذشت زمان مذکور، غشاهای تهیه شده توسط آب دوبار تقطیر شسته شده و در معرض هوا خشک شدند، در نهایت جذب آنها در طول موج۵۸۰ نانومتر اندازه گیری شد. نتایج حاصل از بررسی اثر این پارامتر در شکل(۴-۱) نمایش داده

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره ترازی۶۸، ظرفیت۶۹، هدایت۷۰، ۲۵۴

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید