منابع و ماخذ پایان نامه متغیره،، جدانمودن، قادربه، راداشته

دانلود پایان نامه

هایی ساخت که توانایی برقراری ارتباط بین متغیرهای وابسته با متغیرهای مستقل راداشته باشند واز طریق این ارتباط، اطلاعات مربوط به نمونه های مجهول را می توان به دست آورد. در کالیبراسیون تک متغیره، امکان تصحیح مزاحم ها بدون وارد کردن اطلاعات اضافی وجود ندارد درصورتی که روشهای چندمتغیره قادربه جدانمودن اطلاعات مفید از اطلاعات نامناسب

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورداسترس، بهبود عملکرد، کاهش استرس

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید