منابع و ماخذ پایان نامه غلظتهای، بدستآمده، (۴-۷)،

کالیبراسیون
بررسی های انجام شده نشان داد که افزایش غلظت سرب و جیوه در محلول سبب افزایش تشکیل کمپلکس در سطح حسگر میشود و در نتیجه باعث افزایش سیگنال می گردد. شکل (۴-۷) و (۴-۸) میزان جذب حسگرها را پس از قرار گرفتن در غلظتهای مختلف سرب و جیوه نشان می دهد . همانطور که نتایج تجربی بدستآمده نشان میدهند افزایش سیگنال متناسب با

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید