منابع و ماخذ پایان نامه زیر،، ۷۵۰، ۴۵۰، (۴-۳)

آمده است، تغییر می کند. همچنین در جدول (۴-۳) مقادیر غلظت که برای سری پیشگویی تهیه خواهد شد نشان داده شده است. لازم به تأکید است مخلوط هایی که برای سری پیشگویی تهیه می گردد نمی بایستی در مرحله کالیبراسیون مورد استفاده قرار گرفته باشد. در کل روش های زیر، طول موج های بین ۴۵۰ تا ۷۵۰ در نظر گرفته شده اند.

جدول ۴-۲- غلظت های مختلف

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه -۱۰×۰/۶، توریم، (VI)، گلیسین

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید