منابع و ماخذ پایان نامه دهند۱=pH، گرفت،، (۴-۳)، (۴-۴)

pH انتخاب گردید. انتخاب pH با استفاده از حسگر ساخته شده در شرایط بهینه بدست آمده قبلی صورت گرفت، که نتایج حاصل از این بررسی در شکل (۴-۳) و (۴-۴) برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه نشان داده شده است. همانطورکه داده های تجربی بدست آمده نشان می دهند۱=pH برای سرب و جیوه بهترین سیگنال با استفاده از حسگر ساخته شده را نشان

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، and، Functional، regarding

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید