منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

دانلود پایان نامه

(۴-۱) نشان داده شده است. با توجه به نتایج تجربی حاصله RSD که معیاری از دقت یاهمان تکرار پذیری روش میباشد در جدول زیر نشان داده شده است
جدول ۴-۱- نتایج تجربی بدست آمده در تکرارپذیری در ساخت حسگرها
شماره فیلم
جذب در ۵۸۰
فیلم شماره ۱
۶۱۰/۰
فیلم شماره ۲
۶۲۱/۰
فیلم شماره ۳
۶۲۳/۰
RSD
۳۲/۰%

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد e=ceil(np*rand(1));، d=ceil(np*rand(1));، ، A(:,ii)=ip(:,c);

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید