منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه‌ای، بار،، فلزی،، نشده‌ای

پر نشده‌ای است که بر اثر لیگاند پیوند شده به یون‌های فلزی، از نظر انرژی با یکدیگر تفاوت دارند.
اختلاف انرژی بین اوربیتال‌های d (موقعیت پیک جذب مربوط) به حالت اکسایش عنصر، موقعیت آن در جدول تناوبی و نوع لیگاند پیوند شده با یون آن بستگی دارد. جذب انتقال بار، نوع دیگری جذب در این ناحیه است که برای مقاصد تجزیه‌ای مهم است، زیرا

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه -۱۰×۰/۶، توریم، (VI)، گلیسین

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید