منابع و ماخذ پایان نامه بهینه سازی

میدهد.

شکل ۴-۳- اثر pH در اندازه گیری سرب

شکل ۴-۴- اثر pH در اندازه گیری جیوه

۴-۱-۴- زمان پاسخ حسگر
مفهوم زمان پاسخ دراینجا همان زمان لازم برای تولید قویترین سیگنال مربوط به کمپلکس فلز و واکنشگرمورد استفاده میباشد. به منظور بهینه سازی زمان لازم برای تولید سیگنال مورد نظر و

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره شکل۴-، گویاتر، (۴-۱۰)، تیتانیا

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید