منابع و ماخذ پایان نامه بهینه سازی

MATLAB 6.5و EXCEL 2010می‌باشد. هم‌چنین دو نرم افزار کمومتریکس برای آنالیزهای داده ها از قبیل کم‌ترین مربعات جزئی PLS و تصحیح سیگنال عمودی OSC مورد استفاده قرار گرفتند.

بحث و نتایج
فصل چهارم

۴-۱- بهینه سازی پارامترهای مؤثر در اندازهگیری همزمان سرب و جیوه
پارامترهای مؤثر در این

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مورفولوژی، ظرفیت جذب

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید