منابع و ماخذ پایان نامه الکترون‌های، ۸۰۰-۱۹۰، می‌رود، می‌رود.

می‌رود. این روش طیف سنجی معمولاً در گستره ۸۰۰-۱۹۰ نانومتر به کار می‌رود و با توجه به طول موج ماکزیمم جذب، این محدوده می‌تواند کاهش یابد.
این روش با ترکیبات آلی و معدنی کاربرد دارد. در مورد ترکیبات آلی دو نوع الکترون مسئول جذب تابش فرابنفش و مرئی هستند. نوع اول الکترون‌های پیوندی که مستقیماً در تشکیل پیوند شرکت دارند و

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید