منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، حدتشخیص، Yb، پیشنهاد۲۵۰

آزمایشی که سیگنال حاصل از آن معادل با سیگنال شاهد به اضافه سه برابر انحراف استاندارد حاصل از اندازهگیری محلول شاهد میباشد :
YLOD = Y b + 3Sb
که در این رابطه Sb انحراف استاندارد وابسته به محلول شاهد و Yb سیگنال مربوط به این محلول میباشد. حدتشخیص اندازهگیری سرب و جیوه با استفاده از روش پیشنهاد۲۵۰ میکرو گرم بر لیتر بدست

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، ارباب رجوع، وجود رابطه

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید