دانلود پایان نامه با موضوع زندگی هدفمند، تسلط بر محیط، پذیرش خود، خودمختاری

دانلود پایان نامه

است

متغیر
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف استاندارد
پذیرش خود
روابط مثبت
خودمختاری
تسلط بر محیط
زندگی هدفمند
رشد فردی

۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۲۵۰
۴
۳

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ، محبوس، حسگرنوری، مس(II)

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید