دانلود پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی، عدالت سازمانی، سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه

آزاد واحد سنندج.
طبرسا، غلامعلی، رامین مهر، حمید، (1392)، ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره3، صص117-103.
طبرسا، غلامعلی و همکاران، (1389)، عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی، فصلنامه طب نظامی، دوره 12، شماره2، صص 99-93.
فانی، علی اصغر و همکاران، (1392)، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی: تبیین نقش شخصیت سالم سازمانی، پژوهش مدیریت در ایران، دوره 17، شماره1.
فرهادینیا، مسعود و همکاران، (1389)، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سال ششم، شماره 18، صص 45-35.
قلیپور، آرین و کاخکی، احمد، (1386)، رفتار شهروندی سازمانی و بهبود عملکرد سازمان، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، صص 41-25.
قلیپور، آرین و همکاران، (1389)، بررسی تأثیر وفاداری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی، پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره14، شماره2.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردآموزش و پرورش، دانشگاه تهران، Agriculture

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید