دانلود پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی، عدالت سازمانی، رفتارهای شهروندی

دانلود پایان نامه

محیطهای سازمانی باید پیش زمینههای آنها را شناخت و آنها را تقویت و مدیریت کرد. همان طور که در این پژوهش بررسی شد، عدالت سازمانی و اعتماد به مدیر دو پیش زمینه مهم و اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی هستند، بیشک تقویت این ابعاد با توجه به نتایج حاصله از پژوهش در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیری انکار ناپذیر دارند. مدیران سازمان باید به این نکته توجه داشته باشند که هر گاه کارمندی در سازمان احساس بیعدالتی نماید این نگرش، اثرات نامطلوبی برای سازمان در پی خواهد داشت. نتایج حاصله از فرضیههای تحقیق نشان داد که احساس کارکنان از عدالت سازمانی و ابعاد آن، بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری دارد، لذا پیشنهاداتی جهت تقویت عدالت و اعتماد در سازمان ارائه میگردد تا علاوه بر تاثیرات فراوان هر یک از این عوامل در پویایی سازمان، زمینه بروز رفتارهای شهروندی سازمانی فراهم گردد.
مهمترین بُعد درک عدالت سازمانی، سیاستهای مربوط به حقوق، پاداش و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهاست که مدیران سازمان باید اقدام مناسبی را برای جلوگیری از این ادراک که سازمان برطبق زدوبند اقدام به پرداخت پاداش میکند انجام دهند. در اعطاء پاداش و پرداختهایی که در اختیار مدیر قرار دارد مانند اضافه کار و رفاهی و پاداش، یک نظام قانونمند و شفاف ایجاد گردد. تقسیم وظایف و مسئولیتها بین کارکنان به نحوی توزیع گردد که شائبه بیعدالتی و تبعیض بوجود نیاید و در این راه میتوان با استقرار نظام پذیرش پیشنهادها، از نظرات کارکنان بهره گرفت.
به مدیران و سرپرستان پیشنهاد میشود که در حد اختیارات تفویضی رویههای اجرایی سازمان را به گونهای تدوین کنند که به صورت واضح و روشن نحوه تصمیم گیریها، نحوه مشارکت کارمندان در تصمیمگیریها، نحوه اجرای سیاستها و خطمشیهای مربوط به ترفیع و افزایش درجه را برای کارکنان نشان دهد و از هرگونه اعمالی که اثرات منفی در روحیه کارکنان دارد مانند رابطهبازی و نورچشم پروری بپرهیزند و زمینه مشارکت بیشتر کارکنان را در تصمیمگیریهای مربوط به کارشان فراهم نماید.
مدیران از طریق انتقاد پذیری و برگزاری جلسات نقد و بررسی عملکرد مدیران، سرپرستان و کارمندان روحیه نقادانه در کارکنان و فضای پاسخگویی بین سرپرستان ایجاد نمایند. ارتباط مؤثر دوسویه بین کارکنان و مدیران برقرار گردد تا زمینه لازم برای اینکه کارمندان بتوانند در مورد مسائل مختلف اظهار نظر نمایند بوجود آید، بدون اینکه موقعیت شغلیشان به خطر افتد. مدیران باید اطلاعات کامل و جامعی از وضعیت خصوصی و شغلی کارکنان داشته داشته باشند و در تصمیمگیریها مدنظر قرار دهند.
بیشک اعتماد هر چه بیشتر کارکنان به مدیر میتواند سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری نماید و زمینه پویایی و شکوفایی سازمان را فراهم نماید. لذا پیشنهاد میشود که سازمان با بررسیهای جامعتر، تمامی عوامل موثر بر این شاخص را شناسایی کند و تلاشهای بیشتری در جهت به حداکثر رساندن سطح اعتماد کارکنان به مدیر نماید. مدیران منابع انسانی و سایر مدیران، به منظور گسترش عدالت و تقویت اعتماد در سازمانها، باید سیستمی مبتنی بر عدالت و اعتماد را توسعه دهند. یکی از روش های اعتمادآفرینی، به کارگیری روشهایی است که سازمان را پیشبینی پذیرتر سازند و این در گرو دو امر مهم است: شفافیت و قانونمندی. آن چه به شبکه ارتباطی سازمان شفافیت و قانونمندی میبخشد، نظاممندی در همه زیر سیستمهای آن شامل سیستم ارزیابی، سیستم آموزش، سیستم استخدام و تعدیل، سیستم ارتقاء و ترفیع، سیستم حقوق و دستمزد و … است. روش دیگر برای اعتماد آفرینی در سازمان، رفع هرگونه تبعیض است، شکی نیست که در صورتی که آییننامهها، مقررات و جهتگیریهای سازمان تبعیض آمیز باشند، کارکنان بیاعتماد میشوند.
در خصوص ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی پیشنهاد میگردد سازمان در کنار اجرای روشهای غنیسازی شغل به آموزشهای ضمن خدمت مرتبط با امور رفتاری و عاطفی کارکنان بیشتر توجه نماید. مدیران و سازمان تلاش کنند که محیط کار کارکنان دارای جوی باز و انعطاف پذیر باشد بهگونهای که رابطه افراد در چنین جوی، مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل به یکدیگر باشد تا زمینه بروز هر چه بیشتر رفتارهای شهروندی سازمانی فراهم شود. مدیران سازمان، برای تشویق و ترغیب رفتار شهروندی سازمانی، جهت‌گیری سیستم‌های پاداش خود را در سطح گروهی و سازمانی قرار دهند نه سطح فردی، زیرا آنها با این کار به کارکنان نشان می‌‌دهند که برای کارهای گروهی که منافع آن به کل سازمان برمی‌گردد، ارزش بسیاری قائلند و به آن پاداش نیز می‌‌دهند. برگزاری سمینارهای شغلی در ارتباط با کنترل عاطفی، تمرین همدلی، توسعه مهارتهای رفتاری، ارزیابی احساسات دیگران، کارایی و اثر بخشی شغلی، اهداف و عملکرد های فردی و سازمانی، رفتارهای معنوی و اخلاقی، تیمسازی و…. از این جهت حائز اهمیت است که میتواند به تقویت روحیه، بازسازی کارکنان و تجدید انگیزه برای ایفای مؤثر نقشها و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی بیانجامد.
5-5) محدودیتهای تحقیق
با توجه به این که تحقیق از نوع میدانی، در فاصله زمانی کوتاه و بر روی جامعه آماری 250 نفری صورت پذیرفته، محدودیتهای چندی از لحاظ تعمیم به همراه دارد.
با توجه به اینکه توزیع پرسشنامهها حدود 18 ماه پس از ادغام وزارتخانههای تعاون و کار و امور اجتماعی و تشکیل یک وزارتخانه تحت عنوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته، به نظر میرسد هنوز برخی کارکنان خود را با شرایط ادغام تطبیق نکرده و برخی پاسخها میتواند تحت الشعاع شرایط ادغام قرار داشته باشد.
معمولاً در تحقیقاتی که در رشته علوم انسانی صورت میگیرد، همیشه محدودیتهایی وجود دارد. با توجه به پیچیدگی رفتار و فعالیتهای انسانی همواره مشکل جمع آوری اطلاعات صحیح از افراد مطرح بوده است. تعجیل، عدم دقت و محافظهکاری برخی کارکنان در ارایه پاسخ میتواند در نتایج تاثیرگذار باشد.
5-6) پیشنهادها برای تحقیقات آتی
انجام تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین شرایط ادغام و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گیلان».
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق اعتماد به مدیر در سطح وزارتخانه و سراسر کشور که قدرت تعمیم پذیری تحقیق را افزایش میدهد.
انجام چنین تحقیقی در سازمانها و ادارات دیگر، که این کار باعث افزایش قدرت تعمیم پذیری نتایج تحقیق میگردد.
بررسی متغیرهای میانجی دیگری همچون شرایط ادغام، حمایت سازمانی، فرهنگی سازمانی و شیوه رهبری در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.
منابع
الف) منابع فارسی
ابیلی، خدایار و همکاران، (1388)، رفتار شهروندی سازمانی: ویژگیها، ابعاد، متغیرهای پیش شرط و پیامدها، مجموعه مقالات اولین کنفرانس رفتار شهروندی سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
احمدی مهربانی، محمدرضا، (1381)، مدیریت بر مبنای اعتماد، توسعه مدیریت، شماره 46، صص 40-23.
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا، (1380)، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره17، صص 21-6.
امیرخانی، طیبه و پورعزت، علی اصغر، (1387)، تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی، نشریه مدیریت دولتی، شماره 1، صص 32-19.
امیرکافی، مهدی، (1380)، اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر برآن، نمایه پژوهش، شماره 18، ص10.
بهرنگی، محمدرضا و موحدزاده، ایوب، (1390)، توسعه مدیریت آموزش بر محور رابطه رهبری تحولی آموزشی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران، فصلنامه تعلیم وتربیت، شماره 106، صص 29-7.
بهلولی زاده زیناب، نادر و همکاران،( 1389)، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، فراسوی مدیریت، سال چهارم، شماره14، صص 108-73.
چاوشی، سیدمحمدحسین، (1386)، بررسی و مطالعه رابطه بین هوش عاطفی مدیران و میزان اعتماد زیردستان به آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پردیس قم.
حسنی، سعیده، (1383)، بررسی رابطه پاسخگویی سازمانهای محلی و اعتماد عمومی نسبت به آن سازمانها، مورد مطالعه: شهرداری قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس قم، دانشگاه تهران.
حسینی، حسین و حضرتی، محمود، (1390)، شناسایی و تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره13، صص 156-139.
خاکی، غلامرضا، (1388)، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران.
خراسانی، اباصلت و کنعانینیری، پژمان، (1391)، بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره12، صص100-79.
خسرویفر، فرزاد، (1391)، بررسی تأثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری اعتماد سازمانی، (مطالعه موردی شعبات بیمهای شهرستانهای شهریار، رباط کریم و اسلام شهر)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد تهران شمال.
خلیلی نژاد، مصطفی، (1392)، رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهر کاشان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
خنیفر، حسین و زروندی، نفیسه، (1389)، بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان، نشر بعثت، تهران.
دژبان، ریحانه و همکاران،(1390)، بررسی رابطه عدالت سازمانی و کیفیت رابطه سرپرست و زیردست با اعتماد به سرپرست و ابعاد توانمندسازی روانشناختی، پژوهشهای روان شناسی اجتماعی، دوره1، شماره 3، صص، 153-130.
رابینز، استیفن. پی، (1387)، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریهها و کاربردها، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوازدهم، تهران.
رامینمهر، حمید و همکاران، (1388)، بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ستاد تهران، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال اول، شماره 2، صص 25-1.
زارع، حمید، (1383)، نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان، فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره ششم، صص 169-151.
سبحانینژاد، مهدی، (1389)، رفتار شهروندی سازمانی؛ مبانی نظری، همبستهها و ابزارهای سنجش، نشریسطرون، چاپ اول، تهران.
سکاران، اوما، (1386)، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، چاپ چهارم، تهران.
سلاجقه، سنجر و همکاران، (1392)، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی کرمان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هشتم، شماره 2.
سیدجوادین، سیدرضا و همکاران، (1392)، بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستانها، مدیریت بازرگانی، دوره5، شماره1، صص 118-105.
شیرازی، علی و همکاران، (1392)، تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی؛ مورد مطالعه شرکت گاز استان خراسان شمالی، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال چهارم، شماره7.
صراففرد، الهام، (1387)، بررسی رابطه بین مولفههای سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در دبیرستانهای دخترانه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
طالبزاده، سهیل، (1390)، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان در کارخانجات صنایع غذایی آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، of، and، according

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید